Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Nya Timmerförordningen
När arbetet med revidering av lagstiftningen för virkesmätning inleddes pågick inom EU diskussioner om hårdare krav på spårbarhet för trävaror. Syftet med sådana krav är att undvika att virke från illegal avverkning når marknaden. Arbetet utmynnade i EUs timmerförordning . En inledande fråga var därför om det fanns skäl för att integrera sådana krav med virkesmätningslagen. Svaret blev nej. Timmerförordningens krav har dock lett till att SDC förbättrat möjligheten till spårbarhet inom virkesredovisningen

- Importerar du virke eller trävaror?
- Är du skogsägare som själv avverkar och säljer virke från din skog?
- Köper du stående skog som ska avverkas?