Ny virkesmätningslag från 1 mars 2015

Nya lagstiftningen
Den nya lagstiftningen rörande virkesmätning innehåller lag, förordning och föreskrifter.

År 2008 inledde Skogsstyrelsen arbetet med att revidera de föreskrifter som rör dåvarande virkesmätningslag. Arbetet kom att utvecklas till att omfatta lag, förordning och föreskrifter. I samband med denna revidering har SDC och VMF fått uppdraget av skogsnäringens parter att utveckla mätteknik samt att anpassa mätning och virkesredovisning så att virkesmarknadens behov tillfredsställs och kommande lagstiftning beaktas.

Lagstiftningen i korthet
Lagstiftningen är till för att skydda den enskilde skogsägaren och talar om hur virkesmätningen ska utföras. Detta bidrar till en väl fungerande virkesmarknad och ger säljare och köpare en enhetlig och trovärdig bestämning av råvarans kvantitet och kvalité.

  • Den nya virkesmätningslagen gäller endast i första affärsled (skogsägaren säljer virke från egen mark).
  • Lagen innebär att den som mäter råvara får ett tydligare utpekat ansvar som mätande företag.
  • I princip omfattas alla sortiment (sågtimmer, massaved och biobränsle). Undantaget är t. ex. julgranar.
  • Lagen är mindre detaljreglerad.
  • Tydliga krav finns på att det mätande företaget skall uppnå vissa noggrannhetskrav och ha en kvalitetssäkrad kontroll av mätningen.

 

Lag och förordning och föreskrifter

Lag om virkesmätning (2014:1006)
Förordning om virkesmätning (2014:1006)
Förslag till föreskrifter  (SKSFS 2014:11)

Regeringens proposition till ny virkesmätninglag

Proposition 2013/14:177  (pdf)

Proposition 2013/14:177  (Länk till Sveriges Riksdag)